top of page
Ogólne warunki współpracy

Ogólne warunki współpracy i działalności

 

1. Ogólne, zakres stosowania

Life Transformation - Coaching | Counselling | Therapy | Hypnosis - Sylvia F. Rodatz (zwana poniżej "Coach", “Terapeuta”), prowadzi coaching, doradnictwo psychologiczne, terapię, hipnozę, warsztaty i inne eventy zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (GTC). Wraz ze zleceniem, niniejsze warunki są uważane za zaakceptowane przez zleceniodawcę (zwanego poniżej klientem). Odstępstwa od niniejszych warunków muszą być uzgodnione na piśmie. Odmienne warunki klienta nie mają zastosowania, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie.

 

2. Zawarcie umowy

Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia przez klienta zamówienia do coacha / terapeuty i przyjęcia zamówienia przez coacha / terapeutę. Złożenie zamówienia przez klienta i przyjęcie zamówienia przez coacha / terapeutę może nastąpić drogą mailową, telefoniczną, pisemnie lub ustnie.

 

3. Zróżnicowanie od psychoterapii.

Life Transformation - Coaching | Counselling | Therapy | Hypnosis - Sylvia F. Rodatz nie jest psychoterapią i jej nie zastępuje. 
Coaching opiera się na partnerstwie pomiędzy coachem a klientem, w którym rola coacha jest wyraźnie oddzielona od roli terapeuty i lekarza. Psychoterapia jest ukierunkowanym leczeniem choroby psychicznej.
Coaching służy "zdrowej" osobie, która jest zdolna do podejmowania działań i samorefleksji. Efektem sesji coachingowej nie jest złagodzenie dolegliwości psychologicznych, lecz indywidualny rozwój klienta, któremu towarzyszy wzrost ogólnej jakości jego życia. 
Każdy klient jest odpowiedzialny za siebie przed, w trakcie i po coachingu. 

Składając zamówienie, klient potwierdza, że czuje się zdrowy psychicznie i może uczestniczyć w coachingu. 


Terapia systemowa, poradnictwo psychologiczne, hipnoza

Jako klient mojej praktyki systemowej możesz wziąć udział w systemowej terapii indywidualnej, terapii par lub terapii rodzinnej, poradnictwie psychologicznym lub hipnozie. Terapia / poradnictwo / hipnoza nie zastępuje dokładnego badania lekarskiego i leczenia przez lekarza. Jeśli cierpisz na jakieś schorzenie medyczne, jesteś wyraźnie proszony o zwrócenie się o pomoc do lekarza. Leczenie w moim gabinecie nie zwalnia z wzięcia pełnej odpowiedzialności za własne działania. Niniejszym zobowiązujesz się do niezwłocznego informowania mnie o wszelkich ewentualnych dolegliwościach.

 

Składając zamówienie, klient oświadcza również wyraźnie, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował ogólne warunki współpracy.

 

4. Wizyta i rejestracja

Termin i miejsce sesji coachingowej / poradnictwa / terapii / hipnozy zostaną wspólnie uzgodnione przez coacha / terapeutę i klienta. 

Rejestracja na warsztaty i inne eventy jest możliwa tylko w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub za pomocą odpowiedniego formularza rezerwacji.

 

5. Oferty, opłaty, warunki płatności

Oferty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wszystkie usługi podlegają opłatom opublikowanym na stronie internetowej i/lub określonym w ofertach.

Wszystkie ceny podane są w EURO. Podane ceny są cenami netto, istnieje możliwość obciążenia VAT. Podatek VAT nie ma zastosowania w przypadku transakcji transgranicznych.

O ile nie uzgodniono inaczej, faktury są płatne natychmiast. W przypadku zwłoki w płatności, dalsza realizacja bieżącego zamówienia może zostać zawieszona do czasu całkowitej zapłaty całego zamówienia.

Rejestracje na szkolenia będą rozpatrywane w kolejności, w jakiej będą przyjmowane. Opłaty za szkolenia i zajęcia są płatne najpóźniej na cztery tygodnie przed terminem imprezy. Klient otrzyma potwierdzenie rejestracji i fakturę do przekazania kwoty w terminie.

 

6. Anulowanie spotkania lub wydarzenia coachingowego | poradnictwa | terapii | hipnozy przez klienta

Anulowanie lub odroczenie terminu spotkania coachingowego, poradnictwa, terapii, hipnozy jest możliwe bezpłatnie najpóźniej do 72 godzin przed terminem spotkania. W przypadku późniejszego odwołania lub przełożenia terminu spotkania, jak również w przypadku nie pojawienia się na spotkaniu, opłata za uzgodniony czas zostanie naliczona w całości.

Anulowanie szkoleń i zarezerwowanych zajęć jest możliwe do czterech tygodni przed ich rozpoczęciem. W przypadku późniejszego anulowania rezerwacji, 50 % opłaty za kurs zostanie naliczone jako koszty anulowania rezerwacji. W przypadku nie pojawienia się na spotkaniu pobierana będzie pełna opłata za uczestnictwo.
 

7. Odwołanie spotkania lub eventu coachingowego | poradnictwa | terapii | hipnozy przez coacha / terapeutę.

Z uwagi na ważne przyczyny, takie jak choroba coacha / terapeuty lub siła wyższa, coach / terapeuta ma prawo w każdym przypadku przerwać współpracę lub odwołać sesję. W tym przypadku fakturowane będą tylko przepracowane godziny. Dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia o odszkodowanie, są wykluczone.

W przypadku nieosiągnięcia wymaganej liczby uczestników imprezy lub odwołania imprezy z innych powodów, klient zostanie o tym jak najszybciej poinformowany i otrzyma zwrot uiszczonej już opłaty za uczestnictwo. Nie ma żadnych innych roszczeń poza tym.

 

8. Ochrona danych osobowych

Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w ramach umowy. Wszystkie dane osobowe będą oczywiście traktowane poufnie i zgodnie z rozporządzeniem podstawowym UE w sprawie ochrony danych osobowych (DSGVO).

 

9. Odpowiedzialność cywilna

Coach / terapeuta zobowiązuje się do organizowania wszystkich sesji coachingowych, poradnictwa, terapii, hipnozy, warsztatów itp. zgodnie ze swoją wiedzą zawodową i ekspercką oraz etyką coachingu / terapii. Na sukces coachingu, poradnictwa, terapii, hipnozy czy też treningu nie ma gwarancji. Jakakolwiek odpowiedzialność cywilna coacha / terapeuty zostaje wykluczona.

Umawiając się na spotkanie lub rejestrując się na eventy, klient potwierdza, że działa na własną odpowiedzialność i zwalnia coacha / terapeutę od wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności. 

Klient potwierdza, że jest w pełni odpowiedzialny za swoje zdrowie fizyczne i psychiczne oraz że jest odpowiedzialny za wszelkie wyrządzone szkody, chyba że coach / terapeuta  zachowa się w sposób rażąco niedbały.

 

10. Zachowanie tajemnicy zawodowej

Coach / terapeuta zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich spraw zawodowych, służbowych i prywatnych Klienta, które zostały ujawnione w trakcie wykonywania działalności, nawet po rozwiązaniu umowy.

 

11. Miejsce wykonania usługi, wybór prawa 

O ile umowa nie określa inaczej, miejscem wykonania i płatności jest miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Coacha / Terapeutę.

Do niniejszej umowy stosuje się prawo niemieckie.

 

12. Klauzula rozdzielności

Jakakolwiek nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszych OWiZ nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia stosuje się postanowienie zastępcze, które odpowiada znaczeniu i celowi umowy lub jest do nich jak najbardziej zbliżone i na które strony zgodziłyby się w celu osiągnięcia tego samego wyniku ekonomicznego, gdyby wiedziały o nieskuteczności postanowienia.

bottom of page